Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Tworzenie/edytowanie zadań w szablonie kursu


Aby dodać zadania, kliknij w szczegółach szablonu kursu pozycję „Dodaj zadanie”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z formularzem.

W polu „Nazwa” wprowadź nazwę zadania, która będzie wyświetlana uczestnikom kursu.
 

Tworzenie zawartości za pomocą bloków


Zadanie może się składać z kilku bloków, które można włączać i wyłączać zależnie od wymagań oraz łączyć na różne sposoby. W fazie początkowej wszystkie bloki są wyłączone (patrz ilustracja powyżej). Są one aktywowane przez kliknięcie nazwy bloku. Dezaktywacja następuje po kliknięciu ikony kosza z prawej strony.Aby dezaktywować blok, użyj operacji z prawej strony.
 

Zawartość zadania

Po dodaniu bloku jest wyświetlany następujący edytor tekstu o nazwie „Zawartość”, w którym można wstawić tekst i zawartości multimedialną oraz dostosować układ.


 

Dodawanie kwestionariusza lub testu

Kwestionariusz służy do zbierania informacji i opinii od uczestników kursu. Tu różni się od testu, którego celem jest sprawdzenie zdobytej wiedzy. Uczestnicy otrzymują opinię na temat udzielonych odpowiedzi, a w przypadku nieprawidłowych odpowiedzi mogą powtórzyć test. Wartości podane w kwestionariuszach i testach są pokazywane przez system w przejrzystej tabeli ze statystyką.
 

Kwestionariusz

Po dodaniu bloku z kwestionariuszem można zacząć dodawać sekcje i pytania.

Ponieważ system Clerbo nie zezwala na łączenie kwestionariusza i testu w jednym zadaniu, dodanie kwestionariusza uniemożliwi dodanie testu i na odwrót.


Pusta sekcja kwestionariusza

Oprócz sekcji, które mogą rozdzielać tematycznie różne pytania, można dodawać do kwestionariusza 2 rodzaje pytań.
 • Pytania otwarte — uczestnik szkolenia może dać własną odpowiedź na zadane pytanie, krótką lub długą.
 • Pytanie ewaluacyjne — służy do zbierania opinii. Uczestnik kursu może wybrać jedną z kilku wstępnie ustawionych możliwości na skali.
 • Z możliwościami wyboru — użytkownicy mogą wybrać jedną lub wiele możliwości. Wszystkie możliwości są widoczne w kwestionariuszu.
 • Lista rozwijana — pozwala użytkownikom wybrać jedną opcję z listy rozwijanej.
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data


Kwestionariusz z kilkoma pytaniami. Najpierw jest nazwa sekcji, później pytanie otwarte, a na końcu pytanie ewaluacyjne z kilkoma wstępnie ustawionymi możliwościami.

Wynikowy kwestionariusz będzie wyglądać następująco:


 

Test

Testy są podobne do kwestionariuszy, chociaż w przypadku pytań zamkniętych trzeba wybierać prawidłowe odpowiedzi.

Oprócz sekcji, które mogą rozdzielać tematycznie różne pytania, można dodawać do kwestionariusza 2 rodzaje pytań.
 
 • Pytania otwarte — uczestnik szkolenia może dać własną odpowiedź na zadanie pytanie, krótką lub długą.
 • Pytanie z możliwościami — uczestnik kursu może wybrać jedną z przedstawionych odpowiedzi.


Test z kilkoma pytaniami. Na początku jest sekcja, a po niej pytanie z kilkoma odpowiedziami.

Wynikowy test będzie wyglądać następująco:


 

Wstawianie załączników

Jeśli uczestnicy kursu mają wstawiać załączniki do zadania, aktywuj blok do przesyłania plików.


Blok do przesyłania plików w tym zadaniu jest aktywny.

W utworzonym zadaniu blok do przesyłania plików jest pokazywany następująco:


 

Dyskusja

Blok dyskusji pozwala uczestnikom kursu komunikować się z innymi osobami, które mają dostęp do kursu (zwykle jest to przełożony lub pracownik z rolą administratora).


Blok dyskusji w zadaniu jest aktywny.

W utworzonym zadaniu blok dyskusji jest pokazywany następująco:


 

Przydzielanie zadania

Po utworzeniu zadania należy określić, kto powinien ukończyć zadanie, a nawet kto powinien pomagać uczestnikowi szkolenia czy sprawdzić ukończenie zadania.Zadanie można przydzielić uczestnikowi szkolenia, jego przełożonemu lub konkretnej osobie. Ich pozycje względne (np. uczestnik szkolenia lub przełożony) są automatycznie zastępowane konkretnymi osobami podczas tworzenia kursu.

Jeśli chcesz, aby ktoś sprawdził zadanie, a następnie oznaczył je jako ukończone, skonfiguruj tę osobę, klikając pozycję „Dodaj osobę do przeglądu”. Jeśli sprawdzenie nie jest wymagane, przypisany pracownik może sam oznaczyć zadanie jako ukończone.

Możesz wybrać więcej osób, które mogą pomóc przypisanemu pracownikowi ukończyć zadanie. W utworzonym zadaniu widać coś takiego:


Lista osób, które mogą pomóc przypisanemu pracownikowi ukończyć zadanie.
 

Kiedy zadanie musi zostać ukończone

Wartość w następującym polu określa, kiedy zadanie pojawi się w kursie i kiedy powinno zostać ukończone. Wybierz jedną z dostępnych opcji.


 

Priorytet zadania

W następującej sekcji możesz wybrać ważność zadania.
 • Ważne zadania są wyróżnione w kursie i system informuje przypisanego pracownika o zbliżającej się dacie ukończenia lub opóźnieniu ukończenia. Bez ukończenia ważnych zadań nie można oznaczyć kursu jako ukończonego.
 • Przypisany pracownik nie musi natomiast kończyć zadań nieobowiązkowych w celu ukończenia całego kursu — nie są one uwzględniane w postępie.
 • Zadania o standardowej ważności są uwzględniane w postępie, ale bez ich ukończenia też da się oznaczyć kurs jako ukończony.Aby zapisać zadanie w szablonie, kliknij pozycję „Dodaj zadanie” w dolnej części okna dialogowego.
 

Zmienianie zadania

Aby edytować istniejące zadanie, kliknij menu kontekstowe z prawej strony listy zadań i wybierz opcję „Edytuj zadanie”. Formularz jest taki sam jak ten do przydzielania zadania.


 
US