Jak ukryć zadania zawierające informacje poufne przed datą rozpoczęcia pracy


Jeśli onboarding i preboarding są częścią jednego kursu, to ze względu na poufność informacji czasem może być wskazane ukrycie zadań przeznaczonych do wykonania po dacie rozpoczęcia pracy do czasu, aż nowa osoba zacznie pracę. Innym pożądanym zastosowaniem może być stopniowe przyznawanie uczestnikom kursu dostępu do zadań.

Widoczność zadań można konfigurować w sekcji Wszystkie kursy > Konfiguracja. Użytkownik z uprawnieniami administratora zawartości lub administratora systemu ma dostęp do standardowej konfiguracji kursu.Na każdym etapie czasowym o dostępności zadania informuje kolumna Widoczny od. Po kliknięciu ikony ołówka z prawej strony zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:W polu Widoczny od można wybrać dostępność zadań należących do tego etapu czasowego, wybierając jedną z następujących opcji:
  • Tworzenie kursu (zawsze widoczne)
  • Początek kursu — podczas tworzenia kursu wybiera się jego datę rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli data rozpoczęcia to pierwszy dzień pracownika w pracy, zadania z tego etapu będą ukryte do chwili rozpoczęcia pracy.
  • X dni po rozpoczęciu kursu — po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony monit o podanie liczby dni.
  • X dni przed zakończeniem kursu — po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony monit o podanie liczby dni.

Jeśli zadania na omawianym etapie są zablokowane, uczestnik kursu będzie je widzieć w pokazany niżej sposób. Zadania te nie będą dostępne do pokazanego dnia.


 
US